Florián

04.05.2011 07:00

Svätý Florián - patrón hasičov

 

Sviatok sv. Floriána - patróna hasičov pripadá na 4. mája. Pri hasičskej zbrojnici v našej obci sa nachádza jeho novoinštalovaná socha od roku 1999.

 

Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, hasiči a sv. Florián to sú spojenia, nad ktorými sa už po niekoľko generácií takmer nikto ani nezamyslí. Na statkoch, priečeliach domov, v erboch miest, na pečatiach, rázcestiach, ale najmä na hasičských zbrojniciach sa dodnes môžeme stretnúť so zobrazením sv. Floriána. Ťažko predstaviť spoločenstvo obyvateľov obce, ktorému by chýbali obetaví a odvážni ľudia, ochotní zanechať akúkoľvek prácu alebo prerušiť odpočinok a spánok a bežať na pomoc, keď zaznie signál, že u niekoho horí. Hasičská zbrojnica vždy dodávala a dodáva sebavedomie občanov obce v boji proti požiaru a podobne ako kostol aj ona bola a je svätyňou. Svätyňou tých, ktorí sú ochotní pre skutok lásky k blížnemu napomáhať pred požiarmi a živelnými pohromami. A keď svätyňa, tak i ona ma svôjho ochrancu a patróna sv.Floriána v uniforme rímskeho vojaka s putňou vody v ruke hasiaceho horiaci dom.


Svätý Florián žil koncom 3. začiatkom 4. storočia po Kristovi. Bolo to za vlády rímskeho cisára Diokleciana. Narodil sa v Cetii, v dnešnom Zeilselmaure v Rakúsku neďaleko Linzu. Stal sa vojakom a neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légii. Posledné roky služby pôsobil v légii v meste Lauriakum, dnešné Lorch. Vtedy Rakúsko patrilo pod Rím. Raz keď veliteľ rímskeho vojska obhliadol podunajské posádky, zistil že medzi vojakmi sa šíri kresťanstvo. Nahlásil to pohanskému cisárovi. Omrzený starobou a popudzovaný najvyšším veliteľom Galeriom, úhlavným nepriateľom kresťanstva, cisár Dioklecian vydal rozkaz vyhubiť kresťanstvo vo vojsku. Plukovník Florián nebol ochotný nariadenie rešpektovať a preto bol zo služby prepustený. Neskôr bol vydaný rozkaz, že kto sa bude hlásiť ku kresťanstvu, bude usmrtený. Akvilin dal uväzniť 40 vojakov hlásiacich sa za kresťanov. Florián ich chcel povzbudiť a tak sa vybral za nimi. Cestou ho stretli cisárski vojaci a prezradili mu ciel svojej výpravy: vypátrať, zajať a uväzniť kresťanov. Florián im povedal: Prečo idete tak ďaleko? Ja sám som kresťan. Chcel tak odvrátiť ďalšie pátranie po ostatných bratoch. Chytili ho a priviedli pred miestodržiteľa Akvilina. Tento sa priam zhrozil, keď sa dozvedel skutočnosť, že jeho bývali dôstojník je kresťan. Draho za to zaplatil. Keď sa odmietol obetovať pohanským bohom a nechcel zaprieť svoju vieru, kruto ho mučili. Nakoniec mu uviazali na krk mlynský kameň a hodili ho do rieky Enže (Enns). Tam našiel svoju smrť. Legenda hovorí, že voda vyplavila Floriánovo mŕtve telo na skalu, kde ho pred zhanobením pohanmi strážil veľký orol. Ten sa dostal aj do niektorých neskorších zobrazení svätca. Po skončení obdobia prenasledovania kresťanov na mieste hrobu sv. Floriána veriaci postavili kaplnku, neskôr kostol a kláštor. Tieto budovy sa nachádzajú v Rakúsku neďaleko mesta Linz. Časť telesných pozostatkov sv. Floriána je uložená v chráme a druha časť je v Ríme. Roku 1183 poľský kraľ Kazimír spolu s krakovským biskupom Gedeonom vyžiadali od pápeža telesné pozostatky sv. Floriána ako záštitu proti Rusom. Ich žiadosti pápež vyhovel a pozostatky boli uložené v novovystavanom chráme v Krakove. Odvtedy sa stal sv. Florián patrónom Poľska.
 

Sv. Florián je považovaný za ochrancu pred neúrodou, búrkou aj suchom, je patrónom kominárov, hrnčiarov a kováčov. Predsa však je jeho doménou prevencia požiarov. Vo funkcii ochrancu pred ohňom vystriedal sv. Agátu a sv. Vavrinca, ktorí túto úlohu plnili ešte v 15. storočí. Podľa legendy ochránil sv. Florián istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a na príhovor svätca bol zachránený. Iní pripisujú Floriánovo patrocínium nad hasičmi jeho mučeníckej smrti vo vode, ktorú oddávna používali na hasenie požiarov.

Aj história DHZ v Golianove bola poznačená dejinnými udalosťami od roku 1926, kedy bol DHZ založený. Prečítajte si kroniku dobrovoľného hasičského zboru vedenú p. Jánom Pavelkom.